Kommunizmus áldozatainak emléknapja – Meghívó

 

A Szeged-Csanádi Egyházmegye, a Lénárd Ödön Alapítvány,
a Petőfi Kulturális Ügynökség és a Krónika Intézet

tisztelettel meghívja Önt a

KOMMUNIZMUS ÁLDOZATAINAK EMLÉKNAPJA

alkalmából rendezett megemlékezésre, és az azt követő
szentmisére, ökumenikus imára és mécses gyújtásra.

I d ő p o n t :

2 0 2 4 .  f e b r u á r  1 6 .  ( p é n t e k )  1 7 : 0 0

H e l y s z í n :

S z e g e d i  D ó m ,  D ó m  t é r  1 5 .

P r o g r a m :
1 7 : 0 0
M e g n y i t ó

S z i l a s i  A l e x  L i s z t  F e r e n c – d í j a s  z o n g o r a m ű v é s z  e l ő a d á s a

1 8 : 0 0

S z e n t m i s e  é s  ö k u m e n i k u s  i m a

1 9 : 0 0

A  k e g y e l e t  m é c s e s e i n e k  e l h e l y e z é s e

a z  á l d o z a t o k  e m l é k é r e

A z  e s e m é n y  f ő v é d n ö k e i :

S e m j é n  Z s o l t  m i n i s z t e r e l n ö k – h e l y e t t e s
K i s s – R i g ó  L á s z l ó  s z e g e d – c s a n á d i  p ü s p ö k