Kedvezményezett neve: Szeged-Csanádi Egyházmegye

A projekt címe: Battonya, Fő utcai Mikes Kelemen Katolikus Óvoda infrastrukturális fejlesztése II. szakasz

Szerződött támogatás összege: 86,4 millió forint

Támogatás mértéke: 100 %

 

A fejlesztéssel érintett intézmény a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Technikum, Általános Iskola és Óvoda székhelye Battonya, Fő utca 72. szám alatt található. Az intézményhez három telephely – két óvodai és egy általános iskolai – tartozik. Mind a 3 telephely Battonyán található. Az intézmény óvodai, általános iskolai és középiskolai oktatást végez. A projektben az óvodai ellátás fejlesztése a cél. Az intézmény a Battonya, Fő utca 32. szám alatti épületben látja el az óvodai alapellátási feladatát. Az intézmény jelenleg 68 férőhellyel működik, mely három csoportból áll, férőhelybővítés a projektben nem történik. A fejlesztésnek helyt adó ingatlan tulajdonosa Battonya Város Önkormányzata, az intézmény fenntartója a Szeged- Csanádi Egyházmegye. Az Egyházmegye és az egyházközség célul tűzte ki a kisgyermekes családok munkaerőpiacra történő visszajutását oly módon, hogy az óvodai intézményt egy olyan kellemes, hangulatos és jövőbe tekintő légkörré kívánja alakítani, úgy, hogy ezáltal még több szülő a gyermekét már egészen kicsi (2-3 éves) korától jó szívvel az óvoda intézményébe írassa. A demográfiai előrejelzések alapján megállapítható, hogy a jelenlegi kapacitás elegendőnek bizonyul az elkövetkező évek folyamán is. További fejlesztési cél, hogy olyan környezetet alakítsunk ki a telephelyen a szolgáltatást igénybevevők számára, ahol a napi testmozgásigényük, maximálisan, minden körülmények között kielégíthetővé váljon egy modern és komfortos környezetben, ezáltal is elősegítve a szülők munkavállalását, hiszen mindkét szülő nyugodtabban vállal úgy munkát, sokkal koncentráltabban tud saját munkavégzésére összpontosítani, ha tisztában van azzal, hogy gyermeke egészségére, igényeire a lehető legalaposabb módon odafigyel a nevelőtestület. Az óvodai fűtésköltségek jelentősen csökkentek a hőszigeteléssel, de az elektromos energia költsége még mindig igen magas. Jelen fejlesztési projekt keretei között kíván a fenntartó és a tulajdonos gondoskodni az üzemeltetésre fordított költségek csökkentéséről. Ehhez megújuló energiaforrást, napelemes kiserőművet terveztünk be a pályázatba, valamint a meglevő világítótestek cseréjét energiatakarékos változatra. A tetőszerkezet teljes (faanyag és héjazat) cseréjére is szükség van, hogy az előző felújítás elemei ne károsodjanak a beázás miatt. A csoportszobákba eszközbeszerzést is terveztünk asztalok, székek, fektetők cseréjére. Az udvari játékok elöregedtek, javításuk már alig vagy egyáltalán nem megoldható, ezért új, korszerű játékok beszerzését és felállítását tervezzük előírt esésvédő burkolattal. A tervezett fejlesztési projekt fő célja a kisgyermeket nevelők munkavállalásának támogatása, a családok életminőségének javítása, különösen a leghátrányosabb helyzetű térségekben lévő gyermekek minél korábbi életkorban történő megsegítése, ezen kívül a szolgáltatások minőségében és a rendelkezésre álló intézményi infrastruktúrában fennálló jelentős területi különbségek, melyek szükségessé teszik a fejlesztési források biztosítását ezen különbségek felszámolására. A tervezett munkálatokkal az épület eredeti külső képe alig módosul, megújul a tetőhéjazat, a fedélszék, valamint a kapcsolódó bádogos szerkezetek. Az elektromos hálózatban nem történik változás, egy új 6,2kW-os napelemes rendszer telepítésével biztosítani tudjuk az épület elektromos energia szükségletének jelentős részét. Az elavult világítótesteket az épület teljes területén új energiatakarékos LED technológiájú világítótestekre cseréljük. A padlástérben új világítás kerül kiépítésre. A villámvédelmi hálózat a tető felújításának idejére visszabontásra kerül, majd a tető elkészülte után az eredeti állapotban kerül helyreállításra.

Egy tíz állásos fedett kerékpártároló kerül elhelyezésre a területen. A végleges tervek készítésekor megvizsgálandó további 1 db szilárd burkolatú, akadálymentes parkoló telken belüli kialakításának lehetősége, szükségessége.

A projekt átfogó és specifikus céljai, elvárt eredményei:

A projekt elsődleges célja az óvodai nevelés feltételeinek javítása, valamint a működtetés gazdaságosságának javítása.

Átfogó cél:

A térségben élő kisgyermekeket nevelő családok számára a minőségi neveléshez való egyenlő esély és hozzáférés biztosítása.

Specifikus célok:

Battonyán, mint hátrányos helyzetű településen élő gyermekek jogainak biztosítása a méltányos oktatási rendszer eléréséhez és a minőségi és befogadó oktatási környezethez.

Elvárt eredmények:

A megvalósuló infrastrukturális fejlesztéssel színvonalas, minőségi nevelés feltételeinek biztosítása Battonyán és vonzáskörzetében élő gyermekek számára. 68 meglévő óvodai férőhely infrastrukturális adottságainak fejlesztése.

A feladat ellátási helyen korszerű infrastrukturális feltételek megteremtésével jelentős mértékben csökkenhetnek az intézmény dologi kiadásai az alábbi beruházási elemek megvalósítása által:

– Az elektromos hálózatban nem történik változás, egy új 6,2kW-os napelemes rendszer telepítésével biztosítani tudjuk az épület elektromos energia szükségletének jelentős részét.

– Az elavult világítótesteket az épület teljes területén új energiatakarékos LED technológiájú világítótestekre cseréljük.

Az eszközbeszerzést a csatolt eszközlista alapján tervezzük, figyelembe véve a működő óvodai csoportok meglévő eszközállományát és a Nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról” szóló 20/2012 (VIII.31.) EMMI rendelet előírásait.

A projekt eredményeként nőhet azon családok száma, akik a gyermek biztonságos napi elhelyezésének tudatában munkába állhatnak, vagy a gyermeket vállaló anyák pedig nappali képzésben vehetnek részt, növelve potenciális munkaerő piaci esélyeiket, segítve a helyi gazdaság fejlődését. Az így létrejövő keresetnövekedés javítja a család életkörülményeit. A családok javuló életkörülményei több lehetőséget adnak a szülők számára a helyi közösségi életben való aktív részvételre, a környezetük formálására, növelve kötöttségüket, identitástudatukat.

Vállalt műszaki-szakmai eredmények:

A projekt fizikai befejezésének időpontjára az alábbi, szakmai célok teljesülésére teszünk vállalást:

Az intézmény/szolgáltatás fejlesztéssel (felújítás, átalakítás, korszerűsítés) érintett meglévő óvodai férőhelyeinek száma 68.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.30.

A projekt azonosító száma: TOP-1.4.1-16-BS1-2021-00048